เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

สนับสนุนและยกระดับแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ
 
 
 

มีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 

เพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน