เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
 
 
 

เพิ่มพูนการเรียนรู้ ธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล และธำรงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 

ส่งเสริมการเกษตรภายในพื้นที่ให้เป็นเกษตรปลอดภัย และดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน