เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลคองพิไกร
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 


นางสาวสุนทรี บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 


นางอัญชนา โสภาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเสนอ มาน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นางณพลักษณ์ พลไธสง
แม่บ้าน


นายบุญเลย นาคกล่ำ
ภารโรง
 
 


นางอมรรัตน์ บุญสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 


นายอนุวัช บางพาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


นางสาวภาณิชา นิลมาศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 


นางสาวศรุชยา สุขภุมรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจุฬาภา ครูเจริญ
ครู ค.ศ.1


นางสาวทัศนีย์ สระทองบุตร
ครู ค.ศ.1


นางปนัดดา ชูคุ้ม
ครู ค.ศ.1


นางสาววรารักษ์ แสงสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางคูณศรีนุช ยิ้มเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์จร
จ้างเหมาบริการ


นายมงคล ใจบุญ
จ้างเหมาบริการ
 
 


พ.จ.อ.ธวัชชัย แจ่มจำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นายไพโรจน์ ภู่จีน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายพักภูมิ มานัสดง
พนักงานดับเพลิง
 
 


นางมาลี ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 


นาย สมภพ วาสนาเรืองไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
 


นายวีระยุทธ คงประจักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางบังอร สุขโทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 


นางสาวจารุวรรณ สีหะกุลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประเวทย์ ทองสุขดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายทองหล่อ แจ่มแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ


นายประสิทธิ์ ใจตรงดี
คนงานประจำรถขยะ


นายสุบิน พระทองคำ
คนงานประจำรถขยะ


นายวันดี ไพโรจน์
คนงานประจำรถขยะ
 
 


นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางขวัญใจ ชาติบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5