เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลคองพิไกร
 
 


นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 


นางสาวสุนทรี บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 


นางอัญชนา โสภาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเสนอ มาน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นางณพลักษณ์ พลไธสง
แม่บ้าน


นายบุญเลย นาคกล่ำ
ภารโรง
 
 


นางอมรรัตน์ บุญสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 


นายอนุวัช บางพาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


นางสาวภาณิชา นิลมาศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 


นางสาวศรุชยา สุขภุมรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจุฬาภา ครูเจริญ
ครู ค.ศ.1


นางสาวทัศนีย์ สระทองบุตร
ครู ค.ศ.1


นางปนัดดา ชูคุ้ม
ครู ค.ศ.1


นางสาววรารักษ์ แสงสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางคูณศรีนุช ยิ้มเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์จร
จ้างเหมาบริการ


นายมงคล ใจบุญ
จ้างเหมาบริการ
 
 


พ.จ.อ.ธวัชชัย แจ่มจำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นายไพโรจน์ ภู่จีน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายพักภูมิ มานัสดง
พนักงานดับเพลิง
 
 


นางมาลี ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 


นาย สมภพ วาสนาเรืองไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
 


นายวีระยุทธ คงประจักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางบังอร สุขโทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 


นางสาวจารุวรรณ สีหะกุลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประเวทย์ ทองสุขดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายทองหล่อ แจ่มแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ


นายประสิทธิ์ ใจตรงดี
คนงานประจำรถขยะ


นายสุบิน พระทองคำ
คนงานประจำรถขยะ


นายวันดี ไพโรจน์
คนงานประจำรถขยะ
 
 


นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางขวัญใจ ชาติบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน