หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองพิไกรส่วนมาก นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ ในชุมชนมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา , ทำไร่, ทำสวนผัก ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร

โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียน (ราชการ) จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนที่ถูกยุบ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงบอน
 
 
วัด จำนวน 3 วัด ดังนี้

วัดคลองพิไกร

วัดจำปากายงค์

วัดชัยศิริมงคล
 

สถานีตำรวจภูธรคลองพิไกร      

ที่พักตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 

สรงน้ำพระงานประเพณีสงกรานต์ 17 เมษายน ของทุกปี

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

งานประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

งานประจำปีวัดคลองพิไกร เดือน ธันวาคม
 
   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวตำบลคลองพิไกร มีบางกลุ่มที่ใช้ภูมิปัญญาในการแกะสลักไม้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเครื่องจักรสาน ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพร
 

ภาษาถิ่น ชาวตำบลคลองพิไกรส่วนใหญ่ ได้อพยพมาจากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดทางภาคอีสาน และจังหวัดอื่น ๆ ภาษาหลักที่ใช้จึงแตกต่างไปตามชาติพันธุ์ อาทิเช่น ภาษาถิ่นพรานกระต่าย ภาษาพูดของคนสุโขทัย และภาษาถิ่นของทางภาคอีสาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499