เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
         
เทศบาลตำบลคลองพิไกร มีถนนติดต่อระหว่างอำเภอพรานกระต่าย และจังหวัดกำแพงเพชรได้สะดวก เป็นถนนของกรมทางหลวงสายหลัก 1 สาย (ถนนลาดยาง) และการคมนาคมภายในหมู่บ้านดังนี้

ถนนคอนกรีต จำนวน 48 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 30 สาย
 
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง/บึง
 
คลองพิไกร
 
คลองหนองกระดี่
 
บึงพิไกร
 
คลองบ้านคลองพิไกร
 
คลองบ้านบึงบอน
 
แหล่งน้ำสาธารณะ

ฝายทำนบ /ประตูน้ำ
 
ฝายทำนบวังจำปาทอง
 
ฝายทำนบบ้านบึงบอน
 
ฝายทำนบบ้านใหม่สวรรค์พัฒนา
 
ฝายประตูน้ำบ้านวังเฉลียง
   

สระน้ำสาธารณะ
 
สระหลวง
 
สระบึงพิไกร
 
สระบึงบอน
 
สระหนองไผ่
 
สระคลองพิไกร
 
สระขุดลอกขยายคลองพิไกร
 
สระหนองอ้อ
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

แหล่งน้ำส่วนบุคคล
 
สระน้ำ จำนวน 39 สระ
 
บ่อบาดาลน้ำตื้น จำนวน 428 บ่อ
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 45 บ่อ
 
   

ดิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลคลองพิไกร ประกอบด้วยทรัพยากรดิน ที่มีทรัพยากรดินที่มีความสมบูรณ์สูง จนทำให้ตำบลคลองพิไกร มีศักยภาพทางการเกษตรสูงตามไป ด้วยทรัพยากรดิน ตำบลคลองพิไกร มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเกษตรกรรมโดยเฉพาะ เหมาะแก่
การปลูกพืชไร่ทุกชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และ โดยเฉพาะกล้วยไข ่ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตกล้วยไข่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

น้ำ จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มส่งผลให้ตำบลคลองพิไกรมีทรัพยากรน้ำที่ เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเกษตรกรรม

ป่าไม้
 

พื้นที่ปลูกป่า 80 ไร่

สถานที่ปลูกป่า ริมคลองสาธารณะ