เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2)  
 

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2) มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 มติอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลคลองพิไกร สมัยประชุมวิสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 5,843,000
2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
3. ขออนุมัติกันเงิน กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค้่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้หนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 11.42 น. โดย คุณ นฤมล วงษ์ปัญญา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย