เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


นายนฤดม แพรใจ
ประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 


นายธเนศ สกุลวดี
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 
 


นางรจนา จิตจักร
สมาชิกสภาเทศบาล


นางเกศริน แก้วชา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางมะลิวัลย์ รัตนเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสรพล ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประสิทธิ์ ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกิจจา รากจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศีลธรรม เฟื่องอิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิเวก ทองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสัญชัย ไกรพรม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทวี ผิวอ่อนดี
สมาชิกสภาเทศบาล