เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัครพนักงาน- [ 4 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 210 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 4 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 116 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 4 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 134 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
-ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา- [ 4 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 4 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
กพ 0023.3/ว 4436 รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปา ค้างชำระ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4437 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4454 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4449 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4435 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4441 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4434 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 1-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 2-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว4377 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 4362 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4358 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย X-ray ครั้งที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4357 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครกงาร 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ สำหรับถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4349 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4348 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4350 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 395 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/4315 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
   
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไทร โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำนอง แจ่มแจ้ง หมู่ที่ 13 บ้านช้างคับ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ ขอเชิญชวนร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง โครงการการดำเนินงานบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังชะโอน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจรักษาสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
ทม.หนองปลิง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมู่ 10 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต หากพบเห็นการทุจริต โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนต [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนพูนดิ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนพูนดิ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่าพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทราร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
เว็บไซต์ ทต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ส.ค. 2561)    อ่าน 301  ตอบ 0  
     
 
 

มีดศิลปะ

คลองพิไกร
 
 

 
 
 

 
 
  คุณต้องการให้ ทต.คลองพิไกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา