หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
“ตำบลคลองพิไกรน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลคลองพิไกร
สำนักงานเทศบาลตำบล
คลองพิไกร
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
คลองพิไกร
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวคลองพิไกร
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง
เพื่ออนาตคของเยาวชน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
คลองพิไกร
เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 4 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 260 
 
รายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 243  
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 256  
-ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา- [ 4 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 261  
 
กพ 0023.5/ว 3629 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 (ดู : 16)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 3626 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 15)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 383 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 10)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 382 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 7)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3571 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคืกรปกครองสว่นท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3573 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข (ดู : 6)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3572 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องคืกรปกคอรงส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ (ดู : 5)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3537 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3525 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3526 การจัดสรรงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3524 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 7)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3536 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.4/00339 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 20) [ แนบ1 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3494 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3493 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว370 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 0)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว369 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 1)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3534 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3533 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 5)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3532 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยาภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน2564) (ดู : 7)  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
 
 
 
   
อบต.ถาวรวัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บมุม ฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อปร [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล่ม โดยวิ [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานกระบือ รายงานสถานการณ์COVID-19 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๑๙ กำแพงเพชร โดยวิ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซืือจัดจ้าง ประจำเดือน กรก [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.3 บ้านประชาสุขสันต์ (จากบ่อพักเ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังยาง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.วังยาง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังยาง ฅนรักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ส.ค. 2561)    อ่าน 662  ตอบ 0  
     
 
 

มีดศิลปะ

คลองพิไกร
 
 

 
 
 

 
 
  คุณต้องการให้ ทต.คลองพิไกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร