หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
สืบเนื่องจากรูปแบบการปกครองในลักษณะตาม กฎหมายปกครองท้องที่ ได้แบ่งเขตพื้นที่การปกครองในส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ โดยอำเภอพรานกระต่ายได้แบ่งอำนาจการปกครอง โดยใช้เขตตำบลเป็นเขตปกครอง ในปี พ.ศ. 2537 จึงมีการจัดตั้งองค์กรบริหารในเขตตำบล เรียกว่า “สภาตำบล”
และ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ขึ้นเพื่อรองรับกฎหมายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดถึงภารกิจที่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ และการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนที่สุดฉบับหนึ่ง ที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูประบบการเมืองการบริหารของไทย ทำให้เกิดการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างขนานใหญ่ และรอบด้านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้การกระจายอำนาจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาตำบลทั่วประเทศให้ใช้ชื่อใหม่ ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้างการบริหาร ที่แตกต่างจากสภาตำบล ต่อมาได้ยกฐานะจากสภาตำบลตำบลคลองพิไกร เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารภารกิจภายใต้ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 อ่านเพิ่มเติมคลิก
 
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2539 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลคลองพิไกร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานที่ตั้งของที่ทำการอยู่ที่เลขที่ 64 หมู่ที่ 8 บ้านดงชะอม และอยู่ห่างจากอำเภอพรานกระต่าย ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 33 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33,845 ไร่ คิดเป็น 36 ตารางกิโลเมตร
 
   
รูปวงกลม ตอนกลางมีรูปนกเป็ดน้ำคู่ อยู่ในคลอง และมีพืชผัก สื่อความหมาย ดังนี้

นกเป็ดน้ำคู่ สื่อความหมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความอดทน

คลอง สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

พืชผัก สื่อความหมายถึง อาชีพหลักของชาวตำบลคลองพิไกร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคลองพิไกร เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทำมาหากินอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ปลูกผักสวนครัว ทำไร่
 
   

มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ตำบลคลองพิไกร มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี
 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส

เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด คือ เดือนเมษายน

เดือนที่หนาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม

ช่วงที่มีฝนตกจะอยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม
 
     

ทำนา คิดเป็นร้อยละ 23.69

ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.68

ทำสวนผัก คิดเป็นร้อยละ 17.26

เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 7.09

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.71

อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ม้านั่งหิน) คิดเป็นร้อยละ 0.09

โรงสีข้าวขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 0.09

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 12.01

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8.38
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,862 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,848 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58

หญิง จำนวน 3,014 คน คิดเป็นร้อยละ 51.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,268 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 162.83 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บึงพิไกร 395 456 851 312  
2   ใหม่สวรรค์พัฒนา 435 479 914 416
  3   คลองพิไกร 423 404 827 345  
4   หนองกระดี่ 372 393 765 318
  5   บึงบอน 161 173 334 134  
6   หนองเขน 252 228 480 186
  7   วังเฉลียง 360 385 745 225  
8   ดงชะอม 244 283 527 198
  9   หนองอ้อ 90 93 183 59  
10   วังจำปาทอง 116 120 236 75
    รวม 2,848 3,014 5,862 2,268
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499